Privacyverklaring

20190201 privacyverklaring v1.0