Ongewenst gedrag komt vaker voor dan iedereen altijd denkt maar er wordt minder vaak over gesproken dan je denkt of wenselijk is.
Afspraken maken omtrent ongewenst gedrag wordt vaak als een verplichting gezien, mede vanuit de gedachte dat zoiets niet zo vaak voorkomt. Deels klopt het dat je dergelijk afspraken vooral maakt voor die situaties waarvan je hoopt dat die nooit voorkomen. Maar juist om in die eventuele incidenten sterker te staan moet er wel een regeling zijn. Het is daarnaast belangrijk dat, áls er iets speelt op het gebied van ongewenste omgangsvormen, dit bekend is binnen de vereniging. Door het onderwerp bespreekbaar te maken hopen we dat het uit de taboesfeer wordt gehouden.

Er zijn binnen AV Gouda twee vertrouwenspersonen aangesteld: Koert Velders en Marit van Vliet. We willen het onderwerp “ongewenst gedrag” onder de aandacht van de leden brengen en tegelijk een begin maken met het bespreekbaar maken ervan. We hopen dat men de hulp van de vertrouwenspersonen in zal roepen als dat wenselijk is. Onze contactgegevens krijgen een vaste plaats in het clubblad en op de website.
De gedragscode
Met de gedragscode zeggen we “hardop” wat we binnen de vereniging van elkaar verwachten. Iedereen zal het met de code eens zijn, hij brengt niet zoveel nieuws. De punten zijn bedoeld als uitgangspunt van gedachtenwisseling hierover. Je vindt de gedragscode op het prikbord, op de website en in het clubblad.

Gedragscode
• we behandelen elkaar met respect en laten dat zien door een correcte houding en fatsoenlijk taalgebruik
• we gaan ervan uit dat we allemaal hetzelfde doel hebben: het (helpen) beoefenen van de atletieksport bij AV Gouda in een sportieve, veilige sfeer
• we vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie
• we houden met ons gedrag rekening met de grenzen van de ander
• we gaan netjes om met elkaars spullen en met het materiaal van AV Gouda, de baan en het clubhuis
• we brengen kritiek bij de persoon waar het hoort
• op het terrein van AV Gouda wordt niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt alcohol niet geschonken aan personen jonger dan 16 jaar

Procedure bij ongewenst gedrag
Bij melding van ongewenst gedrag zal de vertrouwenspersoon het verhaal aanhoren en hierover een gesprek voeren met de melder. Inzet van dit gesprek is de vraag wat voor de melder de beste manier is om met de klacht om te gaan en welke stap(pen) gezet moeten worden om dit te verwezenlijken. De vertrouwenspersoon begeleidt de melder bij het nemen van die stappen. Elke actie die de vertrouwenspersoon onderneemt zal plaatsvinden met medeweten en instemming van de melder.
Het kan zijn dat de andere vertrouwenspersoon een rol krijgt als gesprekspartner van de beklaagde.
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker maar hoe het overkomt bij de persoon die het ondergaat. Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.

Trainersraad
Trainers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkómen of signaleren van ongewenst gedrag. Eens per jaar wordt er een avond geweid aan dit onderwerp. Belangrijk is dat er een sfeer van openheid en vertrouwen is. Door het bespreken van open vragen bekijken de trainers met elkaar waar de grenzen liggen binnen het grote grijze gebied van omgangsvormen.
Voorbeelden van disucussievragen zijn:
• Wat vind je dat nog wel of juist niet meer kan in de omgang met atleten of anderen? Denk daarbij ook aan leeftijd en geslacht.
• Welke dingen zie je anderen wel eens doen of hoor je zeggen waar je zelf vraagtekens bij hebt?
• Wat denk je dat bepaald gedrag/opmerkingen voor invloed hebben op de ander?
Het is belangrijk dat men probeert om zich te verplaatsen in de ander en bij eigen handelen rekening houdt met hoe dit op de ander overkomt. Ook is het goed om na te denken over de eigen grenzen en te leren om die duidelijk aan te geven. Als trainers zich deze vaardigheden eigen maken zal dat doorwerken in de manier waarop ze met atleten omgaan.

Verslaglegging
Het is belangrijk dat bekend is wat er speelt op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Van meldingen en de afwikkeling ervan wordt altijd verslag gemaakt. De gegevens worden geanonimiseerd bewaard in een archief dat één van de vertrouwenspersonen beheert.

Ledenvergadering
Jaarlijks doen de vertrouwenspersonen (geanonimiseerd) verslag van situaties waarin een beroep op hen is gedaan aan de ledenvergadering.

Vertrouwenspersonen
Koert Velders tel. 06-22461020 vertrouwenspersoon.koert@avgouda.nl
Marit van Vliet tel. 06-31793644 vertrouwenspersoon.marit@avgouda.nl

Marit van Vliet
Koert Velders