Omgangsvormen bij AV Gouda
Bij AV Gouda kom je om de atletieksport te (helpen) beoefenen in een veilige omgeving.
Ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, verbaal of fysiek geweld of seksuele intimidatie past daar niet bij.
Het bestuur en de vertrouwenspersonen van AV Gouda willen het risico op ongewenst gedrag verkleinen door
• Bespreekbaar maken van dit onderwerp
• Goede bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen
• Bewust zijn van risico’s en deze verkleinen
• Duidelijke procedure inzake melding

Gedragscode
• bij AV Gouda moet iedereen zich veilig voelen, zowel fysiek als mentaal
• we vertonen geen ongewenst gedrag zoals verbaal en fysiek geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en seksueel misbruik
• op het terrein van AV Gouda wordt niet gerookt, zijn drugs niet toegestaan en wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar
• iedereen die kennis krijgt van een geval van seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging is verplicht dit te melden bij het bestuur van AV Gouda

Vertrouwenspersonen
Er zijn binnen AV Gouda twee vertrouwenspersonen: Koert Velders en Marit van Vliet. Zij willen het onderwerp “ongewenst gedrag” onder de aandacht van de leden brengen en houden. Atleten, ouders, trainers en vrijwilligers kunnen een beroep op een vertrouwenspersoon doen in één of meer vertrouwelijke gesprekken. De vertrouwelijkheid wordt door de vertrouwenspersonen niet doorbroken.
Bij melding van ongewenst gedrag zal de vertrouwenspersoon het verhaal aanhoren en hierover een gesprek voeren met de melder. Inzet van dit gesprek is de vraag wat voor de melder de beste manier is om met de klacht om te gaan en welke stap(pen) gezet moeten worden om dit te verwezenlijken. De vertrouwenspersoon begeleidt de melder bij het nemen van die stappen. Elke actie die de vertrouwenspersoon onderneemt zal plaatsvinden met medeweten en instemming van de melder.
Het kan zijn dat de andere vertrouwenspersoon een rol krijgt als gesprekspartner van de beklaagde.
Om te bepalen of er sprake is van ongewenst gedrag wordt niet uitgegaan van de bedoelingen van de veroorzaker maar hoe het overkomt bij de persoon die het ondergaat. Mensen hebben het recht om zelf hun grenzen te trekken in de omgang met elkaar.
Als de vertrouwenspersoon kennis neemt van strafbaar gedrag is hij/zij verplicht dit te melden bij het bestuur.
Als de betrokkene zelf een melding wil doen bij het bestuur, of aangifte bij de politie, dan kan de vertrouwenspersoon de betrokkene hierbij adviseren en steunen.

Melding van seksuele intimidatie of misbruik
Iedereen die kennis krijgt van een geval van seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging is verplicht dit te melden bij het bestuur van AV Gouda. Als het om een zaak gaat die niet in het tucht- of strafrecht verboden zijn, handelt het bestuur dit af.
Het bestuur dat kennisneemt van gepleegde tucht- of strafrechterlijke vergrijpen is verplicht dit te melden bij het bestuur van de Atletiekunie en kan -na overleg- tegen de vermoedelijke pleger optreden met een ordemaatregel of sanctie.
Het bestuur van de Atletiekunie kan de zaak bovendien aanhangig maken bij de tuchrechter of aangifte doen bij de politie.
Als een lid van AV Gouda geschorst wordt of een tuchtrechtelijke straf krijgt opgelegd, wordt dit opgenomen in de eigen ledenadministratie en in die van de Atletiekunie. Als de betrokkene zich bij een andere atletiekvereniging aanmeldt informeert de Atletiekunie deze vereniging over de eerder opgelegde sanctie.

Trainersraad
Trainers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkómen of signaleren van ongewenst gedrag. Eens per twee jaar wordt er een avond gewijd aan dit onderwerp. Belangrijk is dat er een sfeer van openheid en vertrouwen is. Door het bespreken van open vragen bekijken de trainers met elkaar waar de grenzen liggen binnen het grote grijze gebied van omgangsvormen.
Voorbeelden van disucussievragen zijn:
• Wat vind je dat nog wel of juist niet meer kan in de omgang met atleten of anderen? Denk daarbij ook aan leeftijd en geslacht.
• Welke dingen zie je anderen wel eens doen of hoor je zeggen waar je zelf vraagtekens bij hebt?
• Wat denk je dat bepaald gedrag/opmerkingen voor invloed hebben op de ander?
Het is belangrijk dat men probeert om zich te verplaatsen in de ander en bij eigen handelen rekening houdt met hoe dit op de ander overkomt. Ook is het goed om na te denken over de eigen grenzen en te leren om die duidelijk aan te geven. Als trainers zich deze vaardigheden eigen maken zal dat doorwerken in de manier waarop ze met atleten omgaan.

Verslaglegging
Het is belangrijk dat bekend is wat er speelt op het gebied van ongewenste omgangsvormen. Van meldingen en de afwikkeling ervan wordt altijd verslag gemaakt. De gegevens worden geanonimiseerd bewaard in een archief dat één van de vertrouwenspersonen beheert.

Ledenvergadering
Jaarlijks doen de vertrouwenspersonen (geanonimiseerd) verslag van situaties waarin een beroep op hen is gedaan aan de ledenvergadering.

Vertrouwenspersonen
Koert Velders tel. 06-22461020 vertrouwenspersoon.koert@avgouda.nl
Marit van Vliet tel. 06-31793644 vertrouwenspersoon.marit@avgouda.nl

Marit van Vliet
Koert Velders